सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायको दायित्व

सूचना भन्नाले सङ्केतहरूको समूह हो, जसलाई सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सूचनालाई सङ्केतको रूपमा अभिलेख राख्न वा सन्देशको रूपमा सञ्चार गर्न सकिन्छ। सूचना कुनै खास परिस्थिति वा अवस्थाको बारेमा कुनै स्रोतबाट प्राप्त वा सञ्चार गरिएको Read More …

Fiscal Policy

Fiscal policy is the means by which a government adjusts its levels of spending in order to monitor and influence a nation’s economy. Fiscal policy is a vital policy carried out by government. Government targets following Read More …

सङ्गठनात्मक व्यवहार

व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सङ्गठनात्मक व्यवहार नयाँ विधा हो। सङ्गठनात्मक व्यवहार सङ्गठन र व्यवहार दुई शब्द मिलेर बनेको छ। सङ्गठन भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरूको समूह हो जुन निश्चित ढाँचामा रही सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक Read More …