One Thought on “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन सहित)

  1. sachin Bhattarai on October 20, 2018 at 8:59 am said:

    लेखापरीक्षणको महत्त्व मा सिद्धान्त लाई लेख्न सकिन्छ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation