Monthly Archives: August 2012

You are browsing the site archives by month.

Fiscal Policy

Fiscal policy is the means by which a government adjusts its levels of spending in order to monitor and influence a nation’s economy. Fiscal policy is a vital policy carried out by government. Government targets following Read More …

सङ्गठनात्मक व्यवहार

व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सङ्गठनात्मक व्यवहार नयाँ विधा हो। सङ्गठनात्मक व्यवहार सङ्गठन र व्यवहार दुई शब्द मिलेर बनेको छ। सङ्गठन भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरूको समूह हो जुन निश्चित ढाँचामा रही सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक Read More …

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पूर्वनिर्धारित मानक तथा सङ्गठनात्मक लक्ष्यका आधारमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको उपलब्धि तथा उत्पादकत्व मापन गर्ने सुनियोजित तथा आवधिक विधि नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हो। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कर्मचारीलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ उत्प्रेरित गर्न Read More …